กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางฐิติชยา ไทยพาท
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวเยาวมาลย์ หมีพู

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข