ket3nsw@hotmail.com โทร/Fax : 056-224426

กลุ่มอำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางน้ำทิพย์ กุลเกษตร
ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวิทย์ธวัช ศรีขวัญ

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวลัคณา อนันตวงษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางกัญญาณี ศรีสวรรค์ ศรีสวรรค์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน