ket3nsw@hotmail.com โทร/Fax : 056-224426

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางปิยธิดา บรรณวัฒน์
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายเจษฏาภรณ์ พรธาดาวิทย์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวรมิดา จันทวงษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกนกพร พูลวงศ์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน