ket3nsw@hotmail.com โทร/Fax : 056-224426

กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวจงรักษ์ วิไลวรรณ
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวฐิตา ศุภลักษณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวภัคนิจ ภัสสัตยางกูร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี