ket3nsw@hotmail.com โทร/Fax : 056-224426

ประชุมสรุปตรวจราชการ จังหวัดกำแพงเพชร รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562


รายละเอียด:

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมสรุปตรวจราชการ จังหวัดอพิจิตร รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโรงพยาบาลกำแพงเพชรกลุ่มยุทธศาสตร์ 15 ก.พ. 2562

 

เอกสาร : เอกสารประกอบการประชุม