ket3nsw@hotmail.com โทร/Fax : 056-224426

ตรวจเยี่ยมพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด


รายละเอียด:

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 และคณะตรวจราชการฯ คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ นำโดย นายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ที่ปรึกษา เขตสุขภาพที่ 3 นายแพทย์อัครพงศ์ จุธากรณ์ ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 3 นายแพทย์มนตรี หนองคาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท (รองประธานคณะตรวจราชฯ คณะที่ 3) และทีม CFO ตรวจเยี่ยมพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง 14 ก.พ. 2562

 

เอกสาร : เอกสารประกอบการประชุม