ket3nsw@hotmail.com โทร/Fax : 056-224426

ตรวจเยี่ยมพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงาน ณ รพ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร


รายละเอียด:

วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมตรวจราชการ คณะที่ 3 นำโดยนายแพทย์วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ ที่ปรึกษาเขตสุขภาพ ที่ 3 และ นายแพทย์มนตรี หนองคาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง รองประธานทีมตรวจราชการคณะที่ 3 แจ้งแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพระบบบัญชีสถานบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมพื้นที่และติดตามผลการดำเนินงาน ณ รพ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชรกลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง 13 ก.พ. 2562

 

เอกสาร : เอกสารประกอบการประชุม