คำสั่งต่างๆ ในเขตสุขภาพที่ 3

ลำดับ
ชื่อคำสั่ง
ดาวน์โหลด
กลุ่มงาน
วันที่
1
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (CIO) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2561
คลิก
CIO
18 เม.ย. 2561
2
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (CHRO) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2561
คลิก
CHRO
18 เม.ย. 2561
3
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2561
คลิก
CFO
18 เม.ย. 2561
4
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุน
คลิก
CFO
18 เม.ย. 2561
5
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารด้านการเงินการคลังสุขภาพ (ด้านพัฒนาการบริหารระบบบัญชี)
คลิก
CFO
18 เม.ย. 2561
6
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
7
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพในโรงพยาบาลระดับ M2 เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
8
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
9
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
10
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับงาน ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (คณะที่ 2) เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2561
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
11
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ และ การผ่าตัดแผลเล็ก เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
12
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการพยาบาลโรควัณโรค เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
13
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
14
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
15
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
16
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
17
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวชและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
18
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
19
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาศัลยกรรม เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
20
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอายุรกรรม เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
21
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากุมารเวชกรรม เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
22
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขากออร์โธปิดิกส์ เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
23
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคตา เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
24
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
25
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาหลอดเลือดสมอง (STROKE) เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
26
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัย เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
27
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
28
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาบริการปฐมภูมิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ (DHS-พชอ.) เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
29
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care) เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
30
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
31
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
33
< เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
34
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการประเมินผลงาน เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CHRO
18 เม.ย. 2561
35
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเภสัชกรรม (CPO) เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CSO
18 เม.ย. 2561
36
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายการบริการทางวิสัญญี เขตสุขภาพที่ 3
คลิก
CHRO
19 เม.ย. 2561
37
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับเขตสุขภาพที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
คลิก
CIO
30 เม.ย. 2561
38
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมคนดีศรีสาธารณสุขและเรื่องเล่า เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2561
.คลิก
CIO
30 เม.ย. 2561