วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธสาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศภาคเหนือ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ(District Health Board) เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนารับฟังข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิร่วมกับวิทยาลัยการจัดการสุขภาพ ม.นเรศวร และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี พญ.รจนา ขอนทอง ผอ.โรงพยาบาลกำแพงเพชรกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมทีมภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง อ.โพทะเล
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานการประชุม เครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและการผลิตกำลังคนรองรับคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 2 พฤษภาคคม 2560 นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานการประชุมสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว(สปค.) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 4 สนย. ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ บรรยายให้ความรู้ "การพัฒนาคลินิก หมอครอบครัว (PCC)" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ระบบบริการปฐมภูมิ 4.0 พ.ศ. 2560 - 2579 อย่างบูรณาการ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี
วันที่ 11 เมษายน 2560 การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ ร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 ประธานการประชุมโดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี
วันที่ 10 เมษายน 2560 การประชุม การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ประธานการประชุมโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 10 เมษายน 2560 เขตสุขภาพที่3 ร่วมนำเสนอ Thailand 4.0 ณ ห้องชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 5 เมษายน 2560 ผู้ตรวจราชการ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ เปิดศูนย์ EOC RTI ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ณ สคร.3 จ.นครสวรรค์
วันที่ 5 เม.ย. 60 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 4 เม.ย. 60 ประชุมเตรียมการสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ประจำปี 2560 เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมราชาวดี สสจ.นครสวรรค์
วันที่ 28 มีนาคม 2560 ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 27 มีนาคม 2560 การลงพื้นที่ ศึกษาดูงาน คลินิกหมอครอบครัวหนองแก ในการประชุม สป.สัญจร ณ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 15 มีนาคม 2560 นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราช ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานในการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คบสอ.สว่างอารมณ์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
วันที่ 15 มีนาคม 2560 นพ.บุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะตรวจราชการและนิเทศงาน รับฟัง ผลการดำเนินงานในการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2560 จังหวัดอุทัยธานี


กลุ่มงานภายในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 3

คำสั่ง One Page Focal Point และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3

หน่วยงานราชการในเขตสุขภาพที่ 3